[[en]]Federation of Agricultural Producers from Moldova 'FARM'[[ro]]FARM: Federația Agricultorilor din Republica Moldova

[[en]]Find out how FARM can become your successful partner:[[ro]]Află cum FARM poate deveni  partenerul tău de succes:

[[en]]Lobby & Advocacy[[ro]]Lobby si Advocacy

[[en]]FARM conducts lobbying and advocacy activities representing the interests of the members in relation to the authorized institutions.[[ro]]FARM desfăşoară activităţi de lobby şi advocacy reprezentând interesele membrilor în raport cu instituţiile abilitate.

[[en]]Learn More[[ro]]Afla mai mult

Marketing

[[en]]Moldovan farmers need marketing information and connections in optimal terms with the domestic markets, but also with those from neighboring countries.[[ro]]Agricultorii moldoveni necesită informaţii marketing şi conexiuni în termeni optimi cu pieţele autohtone, dar şi cu cele din ţările vecine.

[[en]]Learn More[[ro]]Afla mai mult

[[en]]Extension[[ro]]Extensiune

[[en]]Extension in agriculture is defined as a continuous process of distributing relevant information to a large number of farmers through specific methods, called extension methods.[[ro]]Extensiunea în agricultură este definit ca un proces continuu de distribuire a unor informaţii relevante unui număr mare de fermieri prin metode specifice, numite metode de extensiune.

[[en]]Learn More[[ro]]Afla mai mult

[[en]]Cooperation[[ro]]Cooperare

[[en]]FARM supports all cooperatives, and gives priority to strategic agricultural products: fruits and berries, vegetables, grapes, milk and meat collection and marketing.[[ro]]FARM susţine toate cooperativele, și acordă prioritate produselor agricole strategice: fructe şi pomuşoare, legume, struguri, colectarea şi comercializarea laptelui şi cărnii.

[[en]]Learn More[[ro]]Afla mai mult

AgroBusiness

[[en]]The development of Agrobusiness within the National Farmers Federation FARM aims to contribute to the development of rural businesses and localities in the Republic of Moldova.[[ro]]Dezvoltarea Agrobusinessului în cadrul Federaţiei Agricultorilor din Moldova (FARM) are menirea de a contribui la dezvoltarea afacerilor şi localităţilor rurale din Republica Moldova.

[[en]]Learn More[[ro]]Afla mai mult

[[en]]Projects[[ro]]Proiecte

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]See Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]See Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]See Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]Enhancing the role of National and Regional Rural Networks in promoting governance and accountability through participatory and inclusive processes,recognizing the value of different stakeholders' contributions[[ro]]Obiectivul general al acțiunii propuse se va concentra pe sporirea rolului societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală prin participarea, responsabilizarea și promovarea instrumentelor eficiente pentru dezvoltarea locală durabilă.
[[en]]Building capacity of Regional Rural Networks to influence andconsolidate their participation in agro-rural policies monitoring andevaluation, in particular budgetary policies at local level.[[ro]]Dezvoltarea capacităților rețelelor rurale regionale de a influența și a consolida participarea acestora la monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale, în special a politicilor bugetare la nivel local.
[[en]]Creating pilot models for sustainable local development through aterritorial approach, integration of the national policies at the local leveland better cooperation between rural stakeholders.[[ro]]Crearea modelelor-pilot pentru dezvoltarea locală durabilă printr-o abordare teritorială, integrarea politicilor naționale la nivel local și o mai bună cooperare între părțile interesate din mediul rural.
[[en]]See Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]The Overarching Goal of the project is to Ensuring sustainable and inclusive development of rural areas by promoting fair policies, providing qualified and innovative services and strengthening the capacity of the organization.[[ro]]Obiectivul general al proiectului este de a asigura o dezvoltare durabilă și incluzivă a zonelor rurale prin promovarea unor politici corecte, furnizarea de servicii calificate și inovatoare șiconsolidarea capacității organizației
[[en]]Strengthening the sustainability of the Federation by restructuring the network, launching new / innovative services, diversifying the methods of extending and improving the quality of the technical assistance granted to agricultural producers.[[ro]]Consolidarea durabilității Federației prin restructurarea rețelei, lansarea de servicii noi/inovatoare, diversificarea metodelor de extindere și îmbunătățire a calității asistenței tehnice acordate producătorilor agricoli.
[[en]]Promote the new image of the Federation by launching a new communication and rebranding strategy.[[ro]]Promovarea noii imagini a Federației prin lansarea unei noi strategii de comunicare și rebranding.
[[en]]See Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]See Details[[ro]]Afla detalii

[[en]]Latest News[[ro]]Noutăți