[[en]]Civil society engagement in improving the rural development processes[[ro]]Implicarea societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală și promovarea unor modele eficiente pentru dezvoltarea locală durabilă

[[en]]Start Date [[ro]]Data iniţierii proiectului:
2.1.2019
[[en]]End Date [[ro]]Data finalizării proiectului:
31.1.2022

[[en]]Country: Moldova

Location within countries: all regions  

 

Name of Client:European Commission

Start Date (Month/Year):01/02/2019      Completion Date(Month/Year): 31/01/2022    

 

The overall Objective of the proposed action will focus on Increasing the role of the civil society in improving the rural development processes through participation,accountability and promotion of efficient tools for sustainable local development. As an outcome, civil society will have a stronger voice in formulating and shaping the national development strategies and also will take active part in implementation of those strategies and priorities.

 

The project specific objectives are:

-           SO1: Enhancing the role of National and Regional Rural Networks in promoting governance and accountability through participatory and inclusive processes,recognizing the value of different stakeholders' contributions.

-           SO2: Building capacity of Regional Rural Networks to influence and consolidate their participation in agro-rural policies monitoring an devaluation, in particular budgetary policies at local level.

-           SO3: Creating pilot models for sustainable local development through a territorial approach, integration of the national policies at the local level and better cooperation between rural stakeholders.

 

Therefore, the main expected results under objective are as follows:

-         Ensuring institutional functioning of the National Rural Network by providing support in increasing the number of members (350 members)

-         Establishing policy dialog within & 10 Regional Networks through 20 consultation events, 11 reports with analysis of the reform’s and policies implementation in rural areas

-         Conducting 14 advocacy/lobby actions by National and Regional Rural Networks for promotion of improved democratic governance, accountability at local level and improved framework for local place-based development

The main expected results under the Objective 2 are as follows:

-         30 CSOs-members of the National and Regional Rural Networks will acquire skills and knowledge to support the organization of inclusive and participatory processes at local level. 15% of the CSOs involved in the capacity building program will represent the rural women and youth.

-         10 Regional Rural Networks will gain the capacity to support the mobilization of different local actors in joint identification and assessment of territorial needs for sustainable development.

The main expected results under the Objective 3 are as follows:

-         Identification of 10 initiative groups from geographic zones with under-used resources, place-based innovative ideas, initiatives of local actors to create PPP for local development.

-         Provide assistance to initiative groups in applying TALD approach by conducting needs assessment to identify gaps, define solutions and coordinate efforts for the engagement of local actors. Select 5 initiative groups with the most appropriate strategical vision the LEADER approach.

Create at least 4 pilot actions through facilitation of local strategy development, setting up a local partnership,known as a ‘local action group’ (LAG); associate local players around collective projects and multi-sectoral actions; enhancing their abilities and knowledge in management, leadership and advocacy.

[[ro]]Țara: Republica Moldova

Localitățile din interiorul țării: toateregiunile      

 

Beneficiar: Comisia Europeană

Data lansării (luna/anul): 01/02/2019      

Data finalizării (luna/anul): 31/01/2022  

 

Obiectivul general al acțiunii propuse se va concentra pe sporirea rolului societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală prin participarea, responsabilizarea și promovarea instrumentelor eficiente pentru dezvoltarea locală durabilă. Ca rezultat, societatea civilă va avea o voce mai puternică în formularea și modelarea strategiilor naționale de dezvoltare și, de asemenea, va participa mai activ la implementarea acestor strategii și priorități.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-OS 1: Consolidarea rolului rețelelor rurale naționale și regionale în promovarea guvernanței și a responsabilității prin procese participative și incluzive, recunoscând valoarea contribuțiilor diferitelor părți interesate.

-OS 2: Dezvoltarea capacităților rețelelor rurale regionale de a influența și a consolida participarea acestora la monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale, în special a politicilor bugetare la nivel local.

-OS 3: Crearea modelelor-pilot pentru dezvoltarea locală durabilă printr-o abordare teritorială, integrarea politicilor naționale la nivel local și o mai bună cooperare între părțile interesate din mediul rural.

 

Prin urmare, principalele rezultate scontate prevăzute în Obiectivul 1 sunt următoarele:

-         Asigurarea funcționării instituționale a rețelei rurale naționale prin acordarea de sprijin pentru creșterea numărului de membri (350 de membri)

-         Stabilirea dialogului de politici în cadrul RNR (rețelelor naționale șiregionale) și 10 rețele regionale prin intermediul a 20 de evenimente de consultare, 11 rapoarte de analiză a implementării reformelor și a politicilor în mediul rural

-         Realizarea a 14 acțiuni de advocacy/lobby de către rețelele rurale naționale și regionale pentru promovarea unei guvernări democratic eîmbunătățite, a responsabilității la nivel local și a unui cadru îmbunătățit pentru dezvoltarea locală

Principalele rezultate scontate prevăzute în Obiectivul 2 sunt următoarele:

-         30 OSC-membre ale rețelelor rurale naționale și regionale vor dobândi abilități și cunoștințe pentru a sprijini organizarea proceselor incluzive și participative la nivel local. 15% din OSC implicate în programul de consolidarea capacităților vor reprezenta femeile și tinerii din mediul rural.

-         10 rețele rurale regionale vor obține capacitatea de a susține mobilizarea diferiților actori locali în identificarea și evaluarea în comun a nevoilor teritoriale pentru o dezvoltare durabilă.

Principalele rezultate scontate prevăzute în Obiectivul 3 sunt următoarele:

-         Identificarea a 10 grupuri de inițiativă din zonele geografice cu resurse subutilizate, idei inovatoare specifice localității, inițiativele actorilor locali pentru crearea PPP pentru dezvoltarea locală.

-         Acordarea asistenței pentru 10 grupuri de inițiativă în aplicarea abordării TALD prin efectuarea evaluării necesităților pentru identificarea lacunelor, a soluțiilor și coordonarea eforturilor pentru implicarea actorilor locali. Selectarea a 5 grupuri de inițiativă cu cea mai potrivită viziune strategică prin abordarea LEADER.

-         Crearea a cel puțin 4 acțiuni pilot prin facilitarea elaborării strategiei locale, creând un parteneriat local, cunoscut ca „grup de acțiune locală” (GAL); asocierea actorilor locali în jurul proiectelor colective și acțiunilor multisectoriale; îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor acestora referitoare la management, leadership și advocacy.

 

 

 

 

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii