[[en]]Supporting Sustainable and Inclusive Development in Rural Areas (SIDRA)[[ro]]Sprijinirea dezvoltării durabile și incluzive în zonele rurale (SIDRA)

[[en]]Start Date [[ro]]Data iniţierii proiectului:
1.1.2018
[[en]]End Date [[ro]]Data finalizării proiectului:
31.12.2021

[[en]]Country:Moldova

Location within country: all regions

Start Date (Month/Year): 01/01/2018    

Completion Date (Month/Year): 31/12/2021

 

The project “Supporting Sustainable and Inclusive Development in Rural Areas (SIDRA)” is implemented by Federation of Agricultural Producers from Moldova FARM in cooperation with its network.

The Overarching Goal of the project is to Ensuring sustainable and inclusive development of rural areas by promoting fair policies, providing qualified and innovative services and strengthening the capacity of the organization.  The project is structured in four components as follows: Component I. Organizational development; Component II: Enhancing the competitiveness of agricultural producers Component III. Empowerment of women and young farmers; Component IV. Aligning to EU democratic values through regional cooperation and promotion of European practices in rural development.

 

Description of the project Outputs

 

Component I: Organizational development

 

OP1.1: Enhance federation sustainability through restructuring of the network, launching new / innovative services,diversification of extension methods and increasing the quality of technical assistance to agricultural producers.

OP1.2: Enhance the visibility of the Federation in representation activities through the pro-active involvement of ROs and formation of opinion leaders.

OP1.3: Promoting the new image of the Federation by launching a new communication and rebranding strategy.

ComponentII: Enhancing the competitiveness of agricultural producers

OP2.1: Improve the capacity of agricultural producers to compete by enhancing productivity and quality, cooperation and access to markets

OP2.2: Enhance farmers' access to financial resources for investment and operational activity trough facilitation the access to subsidies, business plans development and support for business start-ups, at least 30% women

OP2.3: Promote sustainable development through innovation, GAP and climate change adaptation.

Component III. Empowerment of women and young farmers through integration

OP 3.1: Promote cooperation opportunities for women entrepreneurs by creating stronger vertical and horizontal links, as well as developing sales skills and marketing cooperation.

OP 3.2: Create young farmers network and initiate specialized services for young farmers

Component IV. Aligning to EU democratic values through regional cooperation and promotion of European practices in rural development

OP 4.1: Integrate the Federation into regional professional networks, as well as liaise with rural development networks in the EU.

OP 4.2: Increase accountability of duty-bearers through National Rural Network campaigning and broad involvement of the rights-holders in monitoring the impact of agro-rural policies

 

Main results per project components

 

COMPONENT A: Organization Development

•             Develop and implement a new system for evaluating the performance of regional organizations

•             Extend the geographical coverage by attracting at least 3 new organizations to AI network

•             Design and implement the Capacity Development program for FARM network, 40 advisers involved

•             Training program for 15 selected regional leaders in policy dialog

•             10 regional skilled and active leaders in policy dialog

•             Concept and design of new brand developed with the whole identity package materials

•             New brand promoted and recognised by general public

 

Component II: Enhancing the competitiveness of agricultural producers

 

•             Assistance and training for 5 horticulture and 5 milk cooperatives involving 1350 members

•             25 field schools per value chains organized involving 2000 participants

•             Increased access to markets through assistance provided to 30 sales groups, which increased sales with 10% and involve

•             Assist the disbursement of credits in the amount of 150 ml. MDL

•             Facilitation the access to subsidies in the amount of 400 ml. MDL

•             Assist 15 business start-ups with at least 30% women

•             15 Field schools per GAP organized involving 1000 participants

•             350 farmers applying GAP aiming at least

 

Component III. Empowerment of women and young

 

•             Assist and develop 3 women networks involving 350 members

•             18 training activities conducted for WAN members involving 300 participants

•             Assist development of 3 formal or non-formal groups of women cooperating in marketing

•             Organize 9 regional fairs for women agricultural entrepreneurs

•             Create young farmers network with at least 70 members, including

•             Initiate 3 services with ICT application for young entrepreneurs and women

•             Provision of individual assistance for 10 business start-up, at least

 

Component IV. Aligning to EU democratic values through regional cooperation and promotion of European practices in rural development(contribution to EU project)

 

•             Membership in 3 professional international networks

•             Creation of the National Rural Network in Moldova

•             10 agro-rural platforms for policy dialog established and functional

•             At least 10 policy initiatives formulated by community groups are promoted towards decision makers

•             Partnerships established for policy dialog with at least 15 decision makers

•             At least 3 contacts established with NRN from EU countries [[ro]]Țara: Republica Moldova

Localități din interiorul țării: toate regiunile

Data lansării (luna/anul): 01/01/2018                      

Data finalizării (luna/anul): 31/12/2021

 

Proiectul „Sprijinirea dezvoltării durabile și incluzive în zonele rurale (SIDRA)” este implementat de Federația Agricultorilor din Moldova FARM în cooperare cu membrii rețelei sale.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura o dezvoltare durabilă și incluzivă a zonelor rurale prin promovarea unor politici corecte, furnizarea de servicii calificate și inovatoare șiconsolidarea capacității organizației. Proiectul este structurat în 4 componente, după cum urmează: ComponentaI. Dezvoltarea organizațională; Componenta II. Sporirea competitivității producătorilor agricoli; Componenta III. Abilitarea femeilor și a tinerilor fermieri; Componenta IV. Alinierea la valorile democratice ale UE prin cooperarea regională și promovarea practicilor europene în domeniul dezvoltării rurale.

 

Descrierea proiectului

 

Componenta I: Dezvoltarea organizațională

 

OP1.1: Consolidarea durabilității Federației prin restructurarea rețelei, lansarea de servicii noi/inovatoare, diversificarea metodelor de extindere și îmbunătățire a calității asistenței tehnice acordate producătorilor agricoli.

OP1.2: Consolidarea vizibilității Federației în activitățile de reprezentare prin implicarea pro-activă a OR și formarea liderilor de opinie.

OP1.3: Promovarea noii imagini a Federației prin lansarea unei noi strategii de comunicare și rebranding.

Componenta II. Sporirea competitivității producătorilor agricoli

OP2.1:  Îmbunătățirea capacității producătorilor agricoli de a concura, prin consolidarea productivității și a calității, a cooperării și a accesului pe piețe.

OP2.2: Consolidarea accesului fermierilor la resursele financiare pentru investiții și activități operaționale prin facilitarea accesului la subvenții, elaborarea planurilor de afaceri și susținerea companiilor nou-înființate, cel puțin 30% femei.

OP2.3: Promovarea dezvoltării durabile prin inovație, bune practici agricole (BPA) și adaptarea la schimbările climatice.

Componenta III. Abilitarea femeilor și a tinerilor fermieri prin integrare

OP 3.1: Promovarea oportunităților de cooperare pentru femeile antreprenoare prin crearea de legături verticale și orizontale mai puternice, precum și prin dezvoltarea abilităților de vânzare și a cooperării de marketing.

OP 3.2: Crearea unei rețele de tineri fermieri și inițierea de servicii specializate pentru tinerii fermieri.

Componenta IV. Alinierea la valorile democratice ale UE prin cooperarea regională și promovarea practicilor europene în domeniul dezvoltării rurale

OP 4.1: Integrarea Federației în rețelele profesionale regionale, precum și stabilirea de legături cu rețelele de dezvoltare rurală din UE.

OP 4.2: Creșterea răspunderii persoanelor responsabile prin desfășurarea de campanii prin rețeaua rurală națională și implicarea largă a titularilor de drepturi în monitorizarea impactului politicilor agro-rurale.

 

Rezultatele principale pe componente de proiect

 

COMPONENTA A: Dezvoltarea organizațională

•             Dezvoltarea ș iimplementarea unui nou sistem de evaluare a performanței organizațiilor regionale

•             Extinderea acoperirii geografice prin atragerea a cel puțin 3 noi organizații în rețeaua AI

•             Conceperea și implementarea programului de dezvoltare a capacităților pentru rețeaua FARM, 40 de consilieri implicați

•             Desfășurarea unui program de instruire pentru 15 lideri regionali selectați în dialogul de politici

•             10 lideri regionali calificați și activi în dialogul de politici

•             Conceptul și designul noii mărci elaborate împreună cu toate materialele pachetului de identitate

•             Noua marcă promovată și recunoscută de publicul larg

 

Componenta II. Sporirea competitivității producătorilor agricoli

 

•             Asistență și instruire pentru 5 cooperative în domeniul horticulturii și 5 cooperative în domeniul producerii laptelui, cu implicarea a 1350 de membri

•             25 de școli în teren per lanț valoric, organizate cu 2000 de participanți

•             Acces sporit la piețe prin asistența oferită la 30 de grupuri de vânzări, care și-au sporit volumul vânzărilor cu 10% și implică

•             Facilitarea plății creditelor în valoare de 150 milioane lei

•             Facilitarea accesului la subvenții în valoare de 400 milioane lei

•             Acordarea de sprijin pentru 15 companii nou-înființate cu cel puțin 30% femei

•             15 școli în teren perBPA, organizate cu 1000 de participanți

•             350 de fermieri care aplică BPA care vizează cel puțin

 

Componenta III. Abilitarea femeilor și a tinerilor fermieri

 

•             Acordarea de sprijin și dezvoltarea a 3 rețele de femei cu 350 de membre

•             18 instruiri desfășurate pentru membrele rețelei asociațiilor de femei, cu 300 de participante

•             Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea a 3 grupuri oficiale sau neoficiale de femei care cooperează în domeniul marketingului

•             Organizarea a 9 târguri regionale pentru femeile antreprenoare din domeniul agricol

•             Crearea unei rețele de tineri fermieri cu cel puțin 70 de membri, inclusiv

•             Inițierea a 3 servicii cu aplicarea TIC pentru tinerii antreprenori și femei

•             Furnizarea de asistență individuală pentru cel puțin 10 companii nou-înființate

 

Componenta IV. Alinierea la valorile democratice ale UE prin cooperarea regională și promovarea practicilor europene în domeniul dezvoltării rurale (contribuție la proiectul UE)

 

•             Statut de membru la 3 rețele internaționale profesionale

•             Crearea Rețelei rurale naționale în Moldova

•             10 platforme agro-rurale pentru dialogul de politici stabilite și funcționale

•             Cel puțin 10 inițiative de politici formulate de grupurile comunitare sunt promovate către factorii de decizie

•             Parteneriate stabilite pentru dialogul de politici cu cel puțin 15 factori de decizie

•             Cel puțin 3 legături stabilite cu RRN din țările UE

 

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Similar Projects[[ro]]Proiecte similare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]11[[ro]]Obiectivul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea capacităților sectorului horticol din Moldova, Georgia, Tadjikistan și Uzbekistan de-a lungul lanțului valoric și a spori eficiența sectorului horticol prin seminare/instruiri, conferințe de afaceri, analize de piață și audituri tehnologice.
[[en]]22[[ro]]Prestatorul de servicii va produce, va realiza sau va furniza următoarele produse: Bază de date cu producători comerciali, exportatori, importatori și angrosiști de nuci, mere, pere, struguri de masă, fructe moi, roșii de seră, castraveți și ardei.
[[en]]33[[ro]]Monitorizarea săptămânală a pieței produselor cheie pe parcursul anului și a tendinței informațiilor despre prețuri.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea mijloacelor de trai ale gospodăriilor sărace din mediul rural.
Sporirea gradului de conștientizare și învățare din experiențele de acțiune colectivă în cele 3 subregiuni.
Sporirea capacităților micilor agricultori pentru consolidarea integrării în lanțul valoric.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
Asistența potențialilor beneficiari la identificarea opțiunilor pentru ajustarea intereselor lor la obiectivele de activitate ale Proiectelor IFAD.
Asistarea antreprenorilor din mediul rural la elaborarea planului de afaceri pentru accesarea împrumuturilor de la instituțiile financiare din proiectele UCIP implementate de IFAD.
Prestarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor solicitate de antreprenorii din mediul rural.
[[en]]View Details[[ro]]Afla detalii