[[en]]Projects in Process[[ro]]Proiecte in derulare

[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]Enhancing the role of National and Regional Rural Networks in promoting governance and accountability through participatory and inclusive processes,recognizing the value of different stakeholders' contributions[[ro]]Obiectivul general al acțiunii propuse se va concentra pe sporirea rolului societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală prin participarea, responsabilizarea și promovarea instrumentelor eficiente pentru dezvoltarea locală durabilă.
[[en]]Building capacity of Regional Rural Networks to influence andconsolidate their participation in agro-rural policies monitoring andevaluation, in particular budgetary policies at local level.[[ro]]Dezvoltarea capacităților rețelelor rurale regionale de a influența și a consolida participarea acestora la monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale, în special a politicilor bugetare la nivel local.
[[en]]Creating pilot models for sustainable local development through aterritorial approach, integration of the national policies at the local leveland better cooperation between rural stakeholders.[[ro]]Crearea modelelor-pilot pentru dezvoltarea locală durabilă printr-o abordare teritorială, integrarea politicilor naționale la nivel local și o mai bună cooperare între părțile interesate din mediul rural.
[[en]]Learn More[[ro]]Afla detalii
[[en]]Objectives[[ro]]Obiective:
[[en]]The Overarching Goal of the project is to Ensuring sustainable and inclusive development of rural areas by promoting fair policies, providing qualified and innovative services and strengthening the capacity of the organization.[[ro]]Obiectivul general al proiectului este de a asigura o dezvoltare durabilă și incluzivă a zonelor rurale prin promovarea unor politici corecte, furnizarea de servicii calificate și inovatoare șiconsolidarea capacității organizației
[[en]]Strengthening the sustainability of the Federation by restructuring the network, launching new / innovative services, diversifying the methods of extending and improving the quality of the technical assistance granted to agricultural producers.[[ro]]Consolidarea durabilității Federației prin restructurarea rețelei, lansarea de servicii noi/inovatoare, diversificarea metodelor de extindere și îmbunătățire a calității asistenței tehnice acordate producătorilor agricoli.
[[en]]Promote the new image of the Federation by launching a new communication and rebranding strategy.[[ro]]Promovarea noii imagini a Federației prin lansarea unei noi strategii de comunicare și rebranding.
[[en]]Learn More[[ro]]Afla detalii